Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 21.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 21.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 21.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu"  Finanšu ministrija       
1.2.  2013-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskas personas nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"  Finanšu ministrija       
1.3.  2013-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-158, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Sporta kompleksa "Mūsa" sastāvā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2013-VSS-174, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par konkursa maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanai nolikumu"  Satiksmes ministrija       
1.6.  VSS-161
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2013-VSS-162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""  Tieslietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-163, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-164, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-165, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-166, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-167, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-168, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2013-VSS-160, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2013-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2013-VSS-170, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2013-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2013-VSS-172, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2013-VSS-173, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aģentūras projektu "Iniciatīvas "Mācības drošākai pārtikai" ietvaros mācību organizēšana un ieviešana augu veselības kontrolē, augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrēšanā, to izplatīšanas un lietošanas kontrolē galvenokārt ES dalībvalstīm"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-763, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2013) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-764, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1041
TA-238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par tiesību aktu grozījumu sagatavošanu saistībā ar euro ieviešanu         
4.2.    Par nākamo Valsts sekretāru sanāksmi