Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 28.februāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 28.februārī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 22.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 28.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-182, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-175, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-176, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saules ielā 137, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-177, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā""  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-186
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Krīžu komunikācijas pasākumu plānā 2011. – 2013.gadam"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija       
1.9.  VSS-185
 
Likumprojekts "Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-187, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi 2005.gada 29.septembra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2013-VSS-188, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi 2010.gada 9.septembra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-189, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi 2012.gada 12.janvāra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai"'  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-190, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konvenciju un Papildprotokolu par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autocecļa P121 Tukums- Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2013-VSS-192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mazās aviācijas angāra reģistrāciju uz valsts vārda Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja personā un ar to saistītā zemes gabala bezatlīdzības lietošanas termiņu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2013-VSS-194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu nomaiņai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2013-VSS-195, Likumprojekts  Likumprojekts "Administratīvā pārkāpumu procesa likums"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-197, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  VSS-180
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2013-VSS-181, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koncepcijas "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, glabāšanas termiņi un piekļuves tiesības"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  VSS-790
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2013-VSS-1122, Koncepcijas projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2013) Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija