Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 7.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2013.gada 1.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 7.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-231, Koncepcijas projekts  Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2013-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa"  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2013-VSS-230, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  VSS-232
 
LikumprojektS „Grozījums Augstskolu likumā”  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.9.  2013-VSS-207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2013-VSS-219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju"  Tieslietu ministrija       
1.13.  VSS-222
 
Noteikumu projekts "Laulības reģistrācijas kārtība ieslodzījuma vietā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2013-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-225, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"  Tieslietu ministrija       
1.17.  VSS-201
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2013-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-206
 
Koncepcijas projekts par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-208
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.354 "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-209
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr. 353 "Par Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-210
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.novembra rīkojumā Nr. 718 "Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-211
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.marta rīkojumā Nr. 114 "Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-212
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr. 355 "Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-213
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.septembra rīkojumā Nr.589 "Par Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-214
 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.oktobra rīkojumā Nr. 641 „Par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam”  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-215
 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.augusta rīkojumā Nr. 494 „Par Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam”  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-216
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.613 "Par Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2013-VSS-217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2013-VSS-227, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-229
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem mežsaimniecības jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2013-VSS-204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.34.  2013-VSS-205, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-830
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārdošanu, kas atrodas Moljēra avēnijā 158, Briselē, Beļģijas Karalistē"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-831
 
Rīcības plāna projekts "Latvijas dalības nodrošināšanai Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2013-VSS-919, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.06.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Jūras ielā 8, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-912
 
Rīkojuma projekts "Par Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1178
TA-1229 
(2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"  Ekonomikas ministrija  D.Merirands (Ekonomikas ministrija)  B.Neimane I.Mežinska I.Lepiksone  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-372  Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)  A.Laurinovičs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Finanšu ministrijas resorā izmantotās centralizētās finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas Horizon pielāgošanas euro situāciju     Finanšu ministrija  L.Langermane – Grāve I.Koteļņikova   
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.3.    Ziņojums par nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 14.-15.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"    Ārlietu ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-421
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija