Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 30.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 27.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 30.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.243 "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2013-VSS-545, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2013-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības , kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2013-VSS-544, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-569, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-520, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2013-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-522
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu izmaksas"  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-523, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 2009.gadā izsniegto valsts galvojumu 71 miljona latu apmērā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-554, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-555, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-556
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-560, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kravas transportlīdzekļu reģistrāciju ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-561, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-562, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-551, Likumprojekts  Likumprojekts "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmes grozījumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2013-VSS-552, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2013-VSS-553, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2013-VSS-524, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.26.  2013-VSS-525, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.27.  2013-VSS-526, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.28.  2013-VSS-570, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2013-VSS-571, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2013-VSS-572, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums –Kuldīga rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2013-VSS-531, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2013-VSS-532, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2014.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2013-VSS-533, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2013-VSS-534, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2013-VSS-535, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2013-VSS-536, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2013-VSS-537, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.38.  2013-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Tieslietu ministrija       
1.39.  2013-VSS-539, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Repubikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2013-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2013-VSS-527, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.42.  2013-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija       
1.43.  2013-VSS-529, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.860 "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.44.  2013-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.45.  2013-VSS-547, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.46.  2013-VSS-548, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.47.  2013-VSS-549, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.48.  2013-VSS-550, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Dabas aizsardzības pārvaldei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.49.  2013-VSS-563, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Valsts meža dienesta nodrošinājumu meža ugunsdzēsības uzdevumu veikšanai"  Zemkopības ministrija       
1.50.  2013-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem un to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2013-VSS-565, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.52.  2013-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.53.  2013-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1257
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1149
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr.458 "Par Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.–2012.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-1158
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Tikšanās ar Dānijas Eiropas lietu ministru Nicolai Wammen – diskusija un viedokļu apmaiņa par Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē; Dānijas pieredze    I.Skujiņa (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Sekretariāts)  N.Wammen S.Zarāne H.E. Mr P.Carlsen Ms H.Ellermann-Kingombe Ms M.Bender Foltmann Mr P.Ling Lau Mr J-Ch.Napierski M.Apsalone I.Koteļņikova J.Rauga R.Vesere I.Prūse