Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 6.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 31.maijā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 6.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā karavīrs glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-622, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-623
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.novembra rīkojumā Nr.580 "Par Aizsardzības ministrijai nepieciešamo līdzekļu pārdali""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2013-VSS-624, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  VSS-625
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.293 "Par Nacionālo bruņoto spēku regulāro uzdevumu izpildes nodrošinājumu""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2013-VSS-626, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2013-VSS-627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija       
1.8.  2013-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-606
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-607, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2013-VSS-579, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-580, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stūrmaņu ielā 28, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskām prasībām"  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-583, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-575, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.24 "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnijā noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-581, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.23.  2013-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.24.  2013-VSS-598, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.25.  2013-VSS-599, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2013-VSS-600, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2013-VSS-601, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2013-VSS-602, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2013-VSS-603, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2013-VSS-604, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu""  Satiksmes ministrija       
1.31.  2013-VSS-628, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.32.  2013-VSS-629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.33.  2013-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eirojusta valsts koordinācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2013-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.199 "Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs""  Tieslietu ministrija       
1.35.  2013-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobra noteikumos Nr.351 "Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm""  Tieslietu ministrija       
1.36.  2013-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2013-VSS-588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību un atlīdzības apmēru""  Tieslietu ministrija       
1.38.  2013-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.39.  2013-VSS-590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru""  Tieslietu ministrija       
1.40.  2013-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""  Tieslietu ministrija       
1.41.  2013-VSS-592, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.42.  2013-VSS-593, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.43.  2013-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.560 "Par neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.44.  2013-VSS-595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.45.  2013-VSS-609, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.46.  2013-VSS-610, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli""  Zemkopības ministrija       
1.47.  2013-VSS-611, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu""  Zemkopības ministrija       
1.48.  2013-VSS-612, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi""  Zemkopības ministrija       
1.49.  2013-VSS-613, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.682 "Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai""  Zemkopības ministrija       
1.50.  2013-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.862 "Cūku vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2013-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.52.  2013-VSS-616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.53.  2013-VSS-617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.54.  2013-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.55.  2013-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.56.  2013-VSS-620, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija       
1.57.  VSS-573
 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-1177
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1179
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-161
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-146
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-149
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2013-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.8.  VSS-625
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 18.10.2013) Noteikumu projekts "Labturības prasības aitu turēšanai"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-155
TA-911 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu"  Finanšu ministrija  I.Liepa (Finanšu ministrija)  I.Lipovska I.Lukšo  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-28
TA-872 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Lubāns (Satiksmes ministrija)  E.Ošenieks I.Gorbačova-Ščogole V.Vītoliņš Ē.Pīternieks J.Golubevs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2013-VSS-171, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-949
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS