Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 11.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 4.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 11.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-1319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.618 "Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1253 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  VSS-1328
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta rīkojumā Nr.374 "Par dzīvokļu valsts dzīvojamā mājā Lielajā ielā 1A, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.11.  VSS-1330
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta rīkojumā Nr.373 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.12.  VSS-1331
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.13.  VSS-1332
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.oktobra rīkojumā Nr.495 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  VSS-1333
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  VSS-1334
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  VSS-1335
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumā Nr.150 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.17.  VSS-1336
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.18.  VSS-1337
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija rīkojumā Nr.199 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.19.  VSS-1338
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.225 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.20.  VSS-1339
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.21.  2013-VSS-1340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.22.  2013-VSS-1341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.23.  2013-VSS-1342, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.24.  2013-VSS-1268, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.25.  2013-VSS-1269, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1270, MK noteikumu projekts  Likumprojekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.27.  2013-VSS-1271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.28.  2013-VSS-1272, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu""  Finanšu ministrija       
1.29.  2013-VSS-1273, TEHNISKIE - MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""  Finanšu ministrija       
1.30.  2013-VSS-1279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā""  Iekšlietu ministrija       
1.31.  2013-VSS-1280, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.32.  2013-VSS-1282, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.33.  2013-VSS-1283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""  Iekšlietu ministrija       
1.34.  2013-VSS-1285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi"  Iekšlietu ministrija       
1.35.  2013-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.36.  2013-VSS-1289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Iekšlietu ministrija       
1.37.  2013-VSS-1292, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Viedās Specializācijas stratēģijas izstrādi"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.38.  2013-VSS-1294, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Smiltenes Valsts tehnikumam – profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.39.  2013-VSS-1309, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Spāres speciālā skola", Spārē, Amatas pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.40.  2013-VSS-1310, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.41.  2013-VSS-1313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.42.  2013-VSS-1318, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.43.  2013-VSS-1359, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.44.  VSS-1327
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.oktobra rīkojumā Nr.505 "Par Kultūras ministrijas programmai 21.00.00 "Kultūras mantojums" paredzētās apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem""   Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.45.  2013-VSS-1329, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras informācijas sistēmu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija       
1.46.  2013-VSS-1343, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""   Kultūras ministrija       
1.47.  2013-VSS-1344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rundāles pils muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija       
1.48.  2013-VSS-1345, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija       
1.49.  2013-VSS-1346, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.698 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija       
1.50.  2013-VSS-1347, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija       
1.51.  2013-VSS-1348, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija       
1.52.  2013-VSS-1349, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.53.  2013-VSS-1350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.54.  VSS-1351
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.55.  VSS-1352
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.56.  VSS-1353
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.57.  VSS-1354
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu Strēlnieku laukumā, Rīgā izveides izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.58.  VSS-1355
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.maija rīkojumā Nr.181 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.59.  VSS-1356
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.60.  VSS-1357
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.61.  VSS-1358
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.62.  2013-VSS-1274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Labklājības ministrija       
1.63.  2013-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.64.  2013-VSS-1277, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"  Satiksmes ministrija       
1.65.  2013-VSS-1278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.66.  2013-VSS-1298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem"  Tieslietu ministrija       
1.67.  2013-VSS-1299, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.68.  2013-VSS-1300, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""  Tieslietu ministrija       
1.69.  2013-VSS-1301, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  Tieslietu ministrija       
1.70.  2013-VSS-1303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.71.  2013-VSS-1304, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.72.  2013-VSS-1305, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.73.  2013-VSS-1306, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.74.  2013-VSS-1307, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.75.  2013-VSS-1308, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.317 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.76.  2013-VSS-1311, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.472 "Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.77.  2013-VSS-1312, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.78.  2013-VSS-1314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.79.  2013-VSS-1315, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5 aprīļa noteikumos Nr 228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija       
1.80.  2013-VSS-1316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.81.  2013-VSS-1275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"  Veselības ministrija       
1.82.  VSS-1290
 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.83.  2013-VSS-1291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.84.  2013-VSS-1293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.85.  2013-VSS-1295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zušu-Staiņu sēravoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.86.  2013-VSS-1296, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, Idzipoles, Ismeru-Žogotu, Meirānu, Tiskādu, Salāja, Viraudas, Feimaņu, Kaunatas un Virtūkšņa ezeru un zemes zem tiem nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.87.  2013-VSS-1297, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada administratīvajā teritorijā esošā Lielā Baltezera, Langstiņu ezera un Juglas (Briduļa) kanāla un zemes zem tiem nodošanu Garkalnes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.88.  2013-VSS-1281, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija       
1.89.  2013-VSS-1284, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.90.  2013-VSS-1286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
1.91.  2013-VSS-1288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-948, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2013) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-1444
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2013-VSS-991, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-187
TA-1266 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi 2005.gada 29.septembra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai""  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)     Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-188
TA-1267 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi 2010.gada 9.septembra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai""  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-189
TA-1268 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi 2012.gada 12.janvāra likumā "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai""  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)     Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-190
TA-1269 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konvenciju un Papildprotokolu par strīdu obligātu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konstitūciju, Starptautiskās telekomunikāciju savienības Konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem""  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)     Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā    I.Mēkons (Valsts kanceleja)   R.Ošiņa I.Lipovska