Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 25.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 19.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 25.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1479, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.66 Dammes ielā 2, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"'   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-1480, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (38.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1483, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1485, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 20.maija noteikumos Nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1488, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1490, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā šī komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mērvienību noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1430, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""   Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1432, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-1433, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""   Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1435, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1436, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1437, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1438, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""   Finanšu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""   Finanšu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""   Finanšu ministrija       
1.23.  2013-VSS-1445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.24.  2013-VSS-1447, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.25.  2013-VSS-1455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2013-VSS-1458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"   Iekšlietu ministrija       
1.28.  2013-VSS-1469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  VSS-1471
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2013-VSS-1473, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.31.  2013-VSS-1474, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2013-VSS-1476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.33.  2013-VSS-1477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.34.  2013-VSS-1414, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu""  Labklājības ministrija       
1.35.  2013-VSS-1415, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu""  Labklājības ministrija       
1.36.  VSS-1416
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  2013-VSS-1417, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""  Labklājības ministrija       
1.38.  2013-VSS-1418, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""  Labklājības ministrija       
1.39.  2013-VSS-1419, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija       
1.40.  2013-VSS-1420, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""  Labklājības ministrija       
1.41.  VSS-1421
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.42.  2013-VSS-1422, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija       
1.43.  2013-VSS-1423, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija       
1.44.  2013-VSS-1424, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija       
1.45.  2013-VSS-1425, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 20.novembra noteikumos Nr.950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecības izsniegšanu""  Labklājības ministrija       
1.46.  2013-VSS-1426, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmen""  Labklājības ministrija       
1.47.  2013-VSS-1427, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumos Nr.1580 "Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru""  Labklājības ministrija       
1.48.  2013-VSS-1428, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija       
1.49.  2013-VSS-1429, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.338 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā""  Labklājības ministrija       
1.50.  2013-VSS-1463, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa, un šo prasību ievērošanas nosacījumi"  Satiksmes ministrija       
1.51.  2013-VSS-1465, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""  Satiksmes ministrija       
1.52.  2013-VSS-1449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.65 "Oficiālo publikāciju noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.53.  2013-VSS-1451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 27. decembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.54.  2013-VSS-1454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.55.  2013-VSS-1461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.56.  2013-VSS-1462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.57.  2013-VSS-1464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.58.  2013-VSS-1466, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.59.  2013-VSS-1467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlijā noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.60.  2013-VSS-1468, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.61.  2013-VSS-1470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.62.  2013-VSS-1472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.63.  2013-VSS-1475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "nfrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.64.  2013-VSS-1478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.65.  2013-VSS-1481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.66.  2013-VSS-1482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.67.  2013-VSS-1484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.68.  2013-VSS-1486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.69.  VSS-1487
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.70.  2013-VSS-1489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.71.  2013-VSS-1491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.72.  2013-VSS-1492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.73.  2013-VSS-1493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.74.  2013-VSS-1494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.75.  2013-VSS-1495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.76.  VSS-1496
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.898 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.77.  2013-VSS-1498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 'Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.78.  VSS-1501
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.387 "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.79.  2013-VSS-1502, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.80.  2013-VSS-1503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.81.  VSS-1504
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.409 "Par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.82.  VSS-1505
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.novembra rīkojumā Nr.684 "Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.83.  VSS-1506
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.615 "Par pilsētvides attīstības programmas URBACT II projekta 2007.-2013.gadam apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.84.  VSS-1507
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.556 "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.85.  VSS-1508
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.555 "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.86.  2013-VSS-1441, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija       
1.87.  2013-VSS-1444, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""  Zemkopības ministrija       
1.88.  2013-VSS-1446, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""  Zemkopības ministrija       
1.89.  2013-VSS-1448, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.90.  2013-VSS-1450, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mikroautobusa Ford Transit nodošanu īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Kamanu suņu sporta federācija""  Zemkopības ministrija       
1.91.  2013-VSS-1452, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""   Zemkopības ministrija       
1.92.  2013-VSS-1453, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai""  Zemkopības ministrija       
1.93.  2013-VSS-1456, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai""  Zemkopības ministrija       
1.94.  2013-VSS-1459, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija       
1.95.  2013-VSS-1460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-27
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2013-VSS-10, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.09.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2013-VSS-115, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2013-VSS-117, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2013-VSS-118, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  2013-VSS-119, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2013-VSS-120, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-268
TA-1415 
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Aizsardzības ministrija  S.Belrus (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1252
 
Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam un Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Izskatīts VSS 
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Eiropas Savienības Prezidentūras Latvijā 2015.gadā personāla sagatavošanas aktualitātes    I.Skujiņa (Ārlietu ministrija)   E.Upīte