Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 1.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 1.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 1.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1532, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Laktas ielā 8, Rīgā, nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-1554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1556, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30 septembra noteikumos Nr 923 "Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.799 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1560, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1561, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-1562, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2013-VSS-1563, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2013-VSS-1513, MK rīkojuma projekts  Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 18/20, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1514, MK rīkojuma projekts  Par neapbūvēta zemesgabala Zīlānu ielā 66F, Jēkabpilī, pārdošanu  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1515, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Partnerības līgumu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1516, Programmas projekts  Programmas projekts "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija       
1.17.  VSS-1517
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-1518
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2013-VSS-1519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu""  Finanšu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1522, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""  Finanšu ministrija       
1.23.  2013-VSS-1523, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.24.  2013-VSS-1524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.853 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem""  Finanšu ministrija       
1.25.  2013-VSS-1525, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 „Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība”  Finanšu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1526, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.730 "Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem""  Finanšu ministrija       
1.27.  2013-VSS-1527, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.701 "Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.28.  2013-VSS-1528, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.177 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskata veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.29.  2013-VSS-1529, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.30.  2013-VSS-1530, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fiskālās disciplīnas likumā"  Finanšu ministrija       
1.31.  2013-VSS-1545, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2013-VSS-1546, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.33.  VSS-1547
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2013-VSS-1548, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.35.  2013-VSS-1549, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.36.  2013-VSS-1550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.37.  2013-VSS-1551, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 27, Rīgā, nodošanu Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.38.  2013-VSS-1552, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem 2014.–2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.39.  2013-VSS-1564, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem””   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.40.  2013-VSS-1553, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Kultūras ministrija       
1.41.  2013-VSS-1509, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.42.  2013-VSS-1510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu"  Labklājības ministrija       
1.43.  2013-VSS-1541, MK rīkojuma projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3.oktobra rīkojumā Nr.469 „Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2013.gada budžeta apstiprināšanu”  Satiksmes ministrija       
1.44.  2013-VSS-1542, MK rīkojuma projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. oktobra rīkojumā Nr.467 ”Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2013. gada budžeta apstiprināšanu”   Satiksmes ministrija       
1.45.  2013-VSS-1543, MK rīkojuma projekts  Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu  Satiksmes ministrija       
1.46.  2013-VSS-1544, MK rīkojuma projekts  Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu  Satiksmes ministrija       
1.47.  2013-VSS-1512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu"  Tieslietu ministrija       
1.48.  VSS-1511
 
Informatīvais ziņojums par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijas tālāko īstenošanu  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.49.  2013-VSS-1533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.50.  2013-VSS-1534, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.51.  2013-VSS-1535, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""  Zemkopības ministrija       
1.52.  2013-VSS-1536, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.53.  2013-VSS-1537, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"  Zemkopības ministrija       
1.54.  2013-VSS-1538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""  Zemkopības ministrija       
1.55.  2013-VSS-1539, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.56.  2013-VSS-1540, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-49
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2013-VSS-53, Ziņojums turpmākai rīcībai  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2013) Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  VSS-35
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2013-VSS-708, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2013-VSS-809, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2013-VSS-810, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2013-VSS-811, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2013-VSS-812, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2013-VSS-813, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  VSS-814
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.11.  2013-VSS-50, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.12.  2013-VSS-922, Ziņojums turpmākai rīcībai  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2013) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.13.  2013-VSS-33, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2013) Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
3.2.  SAN-1187
 
Par kompetences noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 15.janvāra Regulai Nr.98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu   Ārlietu ministrija  E.Dumpe (Ārlietu ministrija)  D.Ozola S.Ozola D.Morgana V.Vītoliņš G.Jaunbērziņa–Beitika D.Aleksandrova  Izskatīts VSS