Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 8.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 2.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 8.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1605, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2013-VSS-1574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-1566, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-1567, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-1568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.850 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumos Nr.672 "Prasības maršruta kontroles sistēmām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1579, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" doto uzdevumu izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-1581
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2013-VSS-1582, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru””  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1583, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.422 "Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1584, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.180 „Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība””  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2013-VSS-1585, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2013-VSS-1586, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2013-VSS-1587, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2013-VSS-1588, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  VSS-1589
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2013-VSS-1590, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2013-VSS-1591, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2013-VSS-1592, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  VSS-1593
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2013-VSS-1594, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2013-VSS-1595, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2013-VSS-1596, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2013-VSS-1597, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  2013-VSS-1573, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana""  Labklājības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1598, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2013-VSS-1599, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2013-VSS-1600, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts valodas centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2013-VSS-1601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""  Tieslietu ministrija       
1.33.  VSS-1577
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-1575
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  2013-VSS-1576, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2013-VSS-1602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2013-VSS-1603, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2013-VSS-1604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts finansiālo atbalstu nacionālās zvejas un akvakultūras produktu izsekojamības sistēmas elektronizācijas projekta pirmās kārtas īstenošanai"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2013-VSS-1570, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana """  Valsts kanceleja       
1.40.  2013-VSS-1571, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Valsts kanceleja       
1.41.  2013-VSS-1572, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1388
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1392
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-411
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1242
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.910 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1351
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1352
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1353
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1354
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu Strēlnieku laukumā, Rīgā izveides izdevumu segšanai""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1355
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.maija rīkojumā Nr.181 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-1356
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-1357
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1358
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-685
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.14.  VSS-809
 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem"   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-425
TA-1702 
Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"   Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)   T.Trenko M.Čakste M.Prikulis A.Stašāne G.Ozols  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par atzinumu sniegšanas termiņiem plāna projektam "Par Partnerības līgumu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam" (VSS-1515) un programmas projektam "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam" (VSS-1516)    Finanšu ministrija