Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 12.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 6.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 12.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1727, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1728, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1, k-13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1729, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1730, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustāmā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (39.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1731, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1721, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepnas ielā 48A, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1722, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu""   Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1732, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1733, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1734, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Baltijas jūras reģiona finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1724, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.13.  2013-VSS-1736, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1726, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1725, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Veselības ministrija       
1.16.  2013-VSS-1735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2013-VSS-1737, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums"  Valsts kanceleja       
1.18.  2013-VSS-1738, Ziņojums turpmākai rīcībai  Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1517
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1518
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-180
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""   Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-359
TA-2568 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā 4 un Saulstaru ielā 2/4 nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)    Iesniegt izskatīšanai Mk sēde