Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2013.gada 3.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte
Rīgā 2013.gada 1.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 3.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1808, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1809, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-1810, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-1815
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2013-VSS-1816, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1112 "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1804, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojuma Nr.153 "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1805, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2014.gadam"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2013-VSS-1807, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par akadēmiskās izglītības valsts standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2013-VSS-1819, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.11.  2013-VSS-1820, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2013-VSS-1821, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2013-VSS-1822, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2013-VSS-1823, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" pelņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2013-VSS-1824, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.16.  2013-VSS-1825, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2013-VSS-1826, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2013-VSS-1827, MK rīkojuma projekts  Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu  Kultūras ministrija       
1.19.  2013-VSS-1813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Mazās Juglas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P8 Inciems – Sigulda-Ķegums 47,7.km"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2013-VSS-1814, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1341 "Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2013-VSS-1811, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1812, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1817, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-1818
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukumā jūrā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-186
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Krīžu komunikācijas pasākumu plānā 2011. – 2013.gadam"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-1190
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"""   Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2013-VSS-922, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2013-VSS-195, Likumprojekts  Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  VSS-201
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2013-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.12.2013) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  VSS-206
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2013) Koncepcijas projekts "Koncepcija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  VSS-229
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem mežsaimniecības jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  VSS-1510
TA-2877 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu"  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS