Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 20.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 14.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 20.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-253, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Valsts energoefektivitātes rīcības plāns 2014. – 2016. gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-254, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2013.gada otrajā pusē"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-255
 
Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2014-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2014-VSS-257, MK noteikumu projekts  Ņoteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""   Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2014-VSS-270, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-272, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.maija rīkojumā Nr.181 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Kultūras ministrija       
1.12.  2014-VSS-250, Programmas projekts  Programmas projekts "Darbības programma Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 103.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-262, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-263, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis –Vecpiebalga-Madona 32,3.km"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2014-VSS-265, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-266, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par būvniecības ieceru izskatīšanu publiskajos ūdeņos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2014-VSS-267, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošā Alauksta ezera, Ineša ezera, Juvera ezera, Taurenes ezera un zemes zem tiem nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1641
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa deklarāciju un tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu iekšzemes uzņēmumam"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2014-VSS-1644, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-455  Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanas, šo līgumu izpildes kontroles un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā uzdevuma deleģēšanu"  Finanšu ministrija  (A.Dravniece) Finanšu ministrija  A.Zitcere B.Brigmane K.Timpars D.Buse  Iesniegt izskatīšanai MKK sēde 
3.2.  VSS-2012
TA-449 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  S.Līviņa (Veselības ministrija)  P.Leiškalns P.Apinis A.Stirna A.Kalniņš  Iesniegt izskatīšanai MKK sēde