Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 3.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 27.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 3.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-594, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-596, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ,"Zāles" Sējas novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-597, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ,"Plūdoņi" Ādažu novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-603
 
Noteikumu projekts "Jūrnieka repatriācijas un ar to saistīto izdevumu nodrošināšanas kārtība"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2014-VSS-604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3, Nr.6 un Nr.7 "Laimas", Bauskas ielā 5, Bārbelē, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-605, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vecāķu prospektā 4, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-606, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 3, Ventspilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-607, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Garciems Nr.47", Garciemā, Carnikavas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-608, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Stacijas ielā 15A, Rēzeknē, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2014-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.316 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-598, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-613, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2014-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2014-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2014-VSS-609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.20.  2014-VSS-610, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-2097, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014) Noteikumu projekts "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-1630
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Fizikālās enerģētikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2014-VSS-2043, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Noteikumu projekts "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2014-VSS-2046, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014) Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1888
TA-1243 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu un domājamo daļu no nekustamajiem īpašumiem nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  S.Murāne (Labklājības ministrija)  I.Lipovska J.Upeniece A.Ādmīdiņa A.Milzarājs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja