Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 10.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 4.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 10.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-621, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-622, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10. decembra noteikumos Nr.1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidojams, finansējums un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos"   Aizsardzības ministrija       
1.4.  2014-VSS-624, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atvaļinātajiem zemessargiem apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2014-VSS-625, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2014-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Satura prasības rakstveida lēmuma projektam par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi par pakalpojuma sniedzēju"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-639, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-641, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā (59.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2014-VSS-642, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2014-VSS-614, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mazavotiņi", Ogsilā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 544/1453 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-615, MK rīkojuma projekts  Rikojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4, Rēzeknē, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2014-VSS-616, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija       
1.14.  2014-VSS-629, Likumprojekts  Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-630, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-617
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta pasākumiem darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību un kritērijiem atbalsta saņemšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2014-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2014-VSS-626, Likumprojekts  Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"  Kultūras ministrija       
1.19.  2014-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija       
1.20.  2014-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz sociālas rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām"  Labklājības ministrija       
1.21.  VSS-631
 
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas informācijas sistēmas izveidi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2014-VSS-627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-632, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-633
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-634
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2014-VSS-635, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2014-VSS-636, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2014-VSS-637, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Tukuma novada un Engures novada robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2014-VSS-628, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-2127
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.10.2014) Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-2128
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.10.2014) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2014-VSS-2092, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2014-VSS-13, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.5.  VSS-2076
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Prezentācija par izsludināto noteikumu projektu "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"    Pārresoru koordinācijas centrs  V.Feodorova    

Izskatīs VSS

3.2.    Par OECD Publiskās pārvaldes komitejas ekspertu vizītes rezultātiem         
3.3.    Par Ministru kabineta rīkojumiem, kas zaudējuši aktualitāti