Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 7.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 1.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 7.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-730, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā būvju īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-728, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-729, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-736
 
Informatīvais ziņojums "Par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2014-VSS-711, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-712, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas speciālā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-732, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu līgumam "Par starpvaldību sadarbību liecinieku aizsardzības jomā""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-733, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-735, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekta "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-713, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-714, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-720
 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2014-VSS-721, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-722, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-726, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.529 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-731, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-715, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.21.  2014-VSS-716, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūlija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-724, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  VSS-717
 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes gabala nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2014-VSS-718, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-719, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2014-VSS-727, Plāna projekts  Plāna projekts "Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-8
 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās memorandā par Baltijas jūras spēku eskadras organizēšanu, vadīšanu, finansēšanu un pārvaldīšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-76
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-574
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu turētāju sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-223
TA-1569 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  K.Smilga A.Kaktabulis D.Gulbe L.Ruškule  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Informatīvais ziņojums    Finanšu ministrija