Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 11.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 5.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 11.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-838, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-828, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-829, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-830, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Birzes ielā 3, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-840, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadībā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-837, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-842, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.163 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-843, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-845
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.852 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2014-VSS-834, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanu"  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar nodarbinātības barometru" pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanu"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-844, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-839, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2014-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-833, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un kārtību, kā arī darbības nosacījumiem un tās kontroli"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-683
 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2014-VSS-15, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 09.12.2014.) Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.3.  VSS-1444
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.01.2015.) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-146
TA-1763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija  J.Liepiņš (Satiksmes ministrija)  J.Puntaks  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informācija par sabiedrības līdzdalību    E.Upīte (Valsts kanceleja)