Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 25.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts

pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja
Eva Upīte
Rīgā 2014.gada 19.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 25.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-866, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Uzņemošās valsts atbalsta koncepcija"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-878, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-887, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-868, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-869, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.677 "Valsts kases nolikums""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-870, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kabiles pils", Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-871, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-872
 
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2014-VSS-884, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-873, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-888, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-882, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2014-VSS-885, Plāna projekts  Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"  Kultūras ministrija       
1.14.  2014-VSS-867, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-880, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-874, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2014-VSS-876, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-877, Plāna projekts  Plāna projekts "Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2014. - 2016.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2014-VSS-886, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-230, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.10.2014.) Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-119, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2014.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  VSS-480
 
(saņemts KNAB ierosinājums projektu neatsaukt) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-481
TA-1872 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) 3.punkta izpildi"   Iekšlietu ministrija  S.Koritko (Iekšlietu ministrija)  M.Kukjāne J.Melderis  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Jaunais ES fondu apguves normatīvais regulējums Ministru kabineta līmenī    L.Medina (Tieslietu ministrija)  L.Austrupe   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1619
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS