Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 23.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 17.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 23.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-973, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu(60.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-974, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-975
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2014-VSS-976, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-977
 
Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.6.  2014-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-967, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieročiem""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-965, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF - Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.10.  2014-VSS-966, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.11.  2014-VSS-979, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu"  Labklājības ministrija       
1.12.  2014-VSS-971, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2014-VSS-978, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2013. gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-972, Likumprojekts  Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""  Veselības ministrija       
1.16.  2014-VSS-968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-314, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014.) Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
IV. Slēgtā daļa
3.1.    Tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomikas departamenta misiju    Ekonomikas ministrija  A.Pereira