Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 4.decembra darba kārtība (informējam, ka š.g.4.decembra valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 28.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 4.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1096, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-1099, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-1101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-1102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-1111, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.165 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-1095, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-1100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-1118, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2014-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.10.  2014-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.11.  2014-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā""  Labklājības ministrija       
1.12.  2014-VSS-1115, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.105 "Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-1109
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2014-VSS-1112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-1097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2014-VSS-1103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Veselības ministrija       
1.18.  2014-VSS-1113, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.-2020.gadam) un Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2014.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija       
1.19.  2014-VSS-1105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  VSS-1107
 
Rīkojuma projekts "Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2014-VSS-1108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-1110, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2014-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-535
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja