Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 11.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktores vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte
Rīgā 2014.gada 5.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 11.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1137, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-1135, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Drustu pagastā, Raunas novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1136
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2014-VSS-1138, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-1120, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Esplanādes ielā 2A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-1124, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-1130, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-1132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-1133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-1121, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-1122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-1139, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014-2020.gadam īstenošanas plāns 2015. – 2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-1131
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba ministriju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 16.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2014-VSS-1125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-1134, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2014-VSS-1127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.20.  VSS-1128
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-1129
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-2114, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 11.03.2015.) Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2014-VSS-446, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.3.  VSS-1919
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-693
TA-2970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Ministru prezidents  E.Upīte (Valsts kanceleja)  J.Rauga  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ārlietu ministrija  E.Šimiņa-Neverovska I.Riekstiņa S.Zvidriņa A.Daugulis A.Zirnītis L.Ostrovska D.Blumberga A.Freimanis G.Kļava L.Stauvere A.Vahere-Abružune   

 

Izskatīts VSS

4.2.    Par vienotās vizuālās identitātes prasību ievērošanu    Valsts kanceleja  T.Stragova A.Jurkevics S.Kanteruks   

Izskatīts VSS