Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 8.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 30.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 8.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-18
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu uzskaiti"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2015-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-1, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrību tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-2, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-5, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-7, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.271 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-8, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2015-VSS-9, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2015-VSS-10, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Rīgas ielā 29, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2015-VSS-23, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.15.  2015-VSS-24, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2015.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2015-VSS-15, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.17.  2015-VSS-11, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Virši A" Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas joslas ierīkošanas nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  VSS-13
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.282 "Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2015-VSS-14, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.530 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-21, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2015-VSS-22, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ērgļu Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2015-VSS-25, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.24.  2015-VSS-29, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību""  Labklājības ministrija       
1.25.  2015-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija       
1.26.  2015-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija       
1.27.  2015-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā""  Labklājības ministrija       
1.28.  2015-VSS-16, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2015-VSS-17, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-27, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2015-VSS-28, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2015-VSS-26, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-596, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ,"Zāles" Sējas novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2015-VSS-597, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ,"Plūdoņi" Ādažu novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  VSS-516
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju ieviešanas modelim"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-519
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu veidošanos" aktivitāti "Reģionālie biznesa inkubatori""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2015-VSS-641, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.01.2015.) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.6.  VSS-292
 
(2013) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  VSS-582
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  2015-VSS-459, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-966
TA-2914 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)  A.Liepiņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-56
TA-2873 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Lūse I.Bērziņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-55
TA-2874 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Lūse I.Bērziņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja