Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 15.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Rīgā 2015.gada 9.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 15.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-51, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-52, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-33, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-34, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-35, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-36, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-37, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-44, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-45, Likumprojekts  Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-46
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2015-VSS-39, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-41, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2015-VSS-38, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros nepieciešamas darbinieka apliecības"  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-43, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-57, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2015-VSS-58, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-59, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-60, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-61, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  VSS-62
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2015-VSS-63, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  2015-VSS-53, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2015-VSS-54, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļos, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2015-VSS-55, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2015-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""   Zemkopības ministrija       
1.30.  2015-VSS-48, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija       
1.31.  2015-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-675, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.02.2015.) Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Vēži", Platones pagastā, Jelgavas novadā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2015-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  VSS-496
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-497
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-507
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-526
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-527
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" 1.kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-484
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-509
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-529
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  2015-VSS-207, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.13.  2015-VSS-436, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.01.2015.) Pamatnostādņu projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.14.  VSS-439
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.15.  VSS-78
 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.16.  VSS-1060
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.17.  2015-VSS-385, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs     
2.18.  2015-VSS-386, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs     
2.19.  2015-VSS-387, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-663
TA-2958 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"  Iekšlietu ministrija  L.Tumaņana (Iekšlietu ministrija)  J.Antropova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-223
TA-1569 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".   Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  K.Smilga A.Kaktabulis D.Gulbe J.Jevčuka  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-56
TA-2873 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Lūse I.Bērziņa  Izskatīts VSS un jautājums noraidīts 
3.4.  VSS-55
TA-2874 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Lūse I.Bērziņa  Izskatīts VSS un jautājums noraidīts 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes laika grafiks    S.Ozola (Finanšu ministrija)  L.Barbara