Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 22.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 16.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 22.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-72, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-86, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2013.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-64, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varšavas ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-65, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ieroču ielā 12, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-68, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  VSS-85
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2015-VSS-81, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2015.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2015-VSS-84, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-73, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam Komitejā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2015-VSS-75, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-76, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-77, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-78, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-79, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-80, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P53 Duči-Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-67, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.19.  VSS-74
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.20.  2015-VSS-69, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2015-VSS-70, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2015-VSS-71, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2015-VSS-83, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-603
 
Noteikumu projekts "Jūrnieka repatriācijas un ar to saistīto izdevumu nodrošināšanas kārtība"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2015.) Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-819
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Uzbekistānas sadarbības paplašināšanu tirdzniecības, transporta un investīciju jomās"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-631
 
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas informācijas sistēmas izveidi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-2105
 
(2013) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-546
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  VSS-547
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  2015-VSS-548, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2015-VSS-549, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2015-VSS-587, Ziņojums zināšanai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 23.02.2015.) Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  VSS-1444
 
(2011) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1740
 
(2013) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-1741
 
(2013) Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-838
TA-3054 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  L.Dreimane (Aizsardzības ministrija)  M.Senkevicina A.Priekulis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-663
TA-2958 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"  Iekšlietu ministrija  L.Tumaņana (Iekšlietu ministrija)  J.Antropova  Izskatīts VSS 
3.3.    Par Ministru kabineta darba organizāciju vasaras periodā