Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 5.februāra darba kārtība, (nformējam, ka š.g. 5.februārī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 30.janvārī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 5.februārī
plkst. - klātienē nenotiks 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-106, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Katlakalna ielā 20, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-107, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ganību dambī 10C, Rīgā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-109
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Kundziņsalas 6.šķērslīnijā 1, Rīgā un Kundziņsalas 3.līnijā 25, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2015-VSS-110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu prasību izpildes nodrošināšanai"  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-111, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības grupas sastāvu"  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-116
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2015-VSS-117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2015-VSS-121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2015-VSS-125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Cīravas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  VSS-112
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2015-VSS-113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. - 2018.gadam"  Kultūras ministrija       
1.18.  2015-VSS-119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.19.  2015-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2015-VSS-120, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-662
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2015.) Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2015-VSS-512, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.03.2015.) Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2015-VSS-668, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2015-VSS-661, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2015-VSS-649, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.03.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrijai      
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2015-VSS-652, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
3.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

 

Izskatīts VSS