Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 9.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte
Rīgā 2015.gada 3.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 9.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas ielā 5, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.01000240189) pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-731, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par rādītāju – republikas pilsētu iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība – iegūšanas iespējām un šādas informācijas iegūšanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-713, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku dienesta apliecību"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-714, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-715, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-724, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-726, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-727, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-736, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-737, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-738
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" 8.4.1.1.pasākuma "Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2015-VSS-739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola" Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2015-VSS-732, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja""  Kultūras ministrija       
1.18.  2015-VSS-733, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija       
1.19.  2015-VSS-734, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.20.  2015-VSS-735, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu un maģistrālo tīklu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Kultūras ministrija       
1.21.  2015-VSS-716, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Straumes A" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-717, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-718, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-742, Likumprojekts  Likumprojekts "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-743, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-744
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2015-VSS-740, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"  Veselības ministrija       
1.28.  2015-VSS-741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""  Veselības ministrija       
1.29.  2015-VSS-719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-720, Likumprojekts  Likumprojekts "Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2015-VSS-721, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2015-VSS-722, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.38 Indrānu ielā 8, Koknesē, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  VSS-723
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2015-VSS-728, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija       
1.35.  2015-VSS-729, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2015-VSS-730, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-39, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.08.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-520
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2015-VSS-1104, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  VSS-1109
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2015-VSS-17, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.09.2015.) Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  VSS-524
 
Noteikumu projekts "Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-563
 
Noteikumu projekts "Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2015-VSS-160, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.9.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-910
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-343
TA-1221 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"  Aizsardzības ministrija  K.Solovjovs (Aizsardzības ministrija)  A.Leitāne – Šķēle L.Gintere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-147
TA-1293 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)  A.Leitāne – Šķēle L.Gintere  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2015-VSS-1076, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija