Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 16.jūlija darba kārtība (informējam, ka š.g. 16.jūlijā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā 2015.gada 10.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 16.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-749
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2015-VSS-751, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un subsidētās elektroenerģijas nodokļa ietekmi uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-752
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2015-VSS-753, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-754, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.806 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-755, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Dzelzceļa ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-768, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2015-VSS-778, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2015-VSS-773, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2015-VSS-774, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "V1224" un "Autoceļš V1224" Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-775, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Lielā iela" Drabešu pagastā, Amatas novadā nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-776, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertifikācijas un darbības uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-756, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-757, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2015-VSS-759, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-760, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2015-VSS-761, Likumprojekts  Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-762, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-763, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-764, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.23.  2015-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""  Veselības ministrija       
1.24.  VSS-766
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2015-VSS-767, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.maija rīkojuma Nr.192 "Par koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija       
1.26.  2015-VSS-771, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2015-VSS-772, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2015-VSS-769, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gada pirmajam pusgadam"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2015-VSS-770, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2015-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-662
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 23.10.2015.) Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2015-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2015.) Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2015-VSS-87, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.10.2015.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2015-VSS-1119, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  2015-VSS-1144, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2015-VSS-1134, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-1128
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1129
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-716
TA-1291 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 31.08.2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt