Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 23.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā –

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un

cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 Eva Upīte


Rīgā 2015.gada 17.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 23.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-789, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-790
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2015-VSS-780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-782, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2015.-2019.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-791, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-797, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-798, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2015-VSS-799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-795, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.11.  2015-VSS-783, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskas zonas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanu, sertificēšanu un uzraudzību"  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-787
 
Likumprojekts "Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-788
 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2015-VSS-792, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2015-VSS-793, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.17.  2015-VSS-794, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016. gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.18.  2015-VSS-779, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2015-VSS-796, MK noteikumu projekts  Starptautiskā līguma projekts "Vienošanās par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam pārvaldības, finanšu un kontroles sistēmām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2015-VSS-785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2015-VSS-786, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības un novērtēšanas kārtība par atbilstību standartiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-85
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.12.2015.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2015-VSS-132, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  2015-VSS-881, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.02.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-590
TA-1398 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Liepa S.Diura I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-201
TA-1246 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Liepa  Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Par ESVIS turpmāku lietošanu    J.Šnore