Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 17.septembra darba kārtība

APSTIPRINU
 

APSTIPRINU *

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte


Rīgā 2015.gada 11.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 17.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-951, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un Pasaules informācijas sabiedrības samita augsta līmeņa pārskata pasākuma atbalsta budžetos"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2015-VSS-953, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""   Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-952, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju Muižas ielā 8 un Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2015-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.6.  2015-VSS-954, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2015-VSS-955, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""   Satiksmes ministrija       
1.8.  VSS-945
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-946
 
Noteikumu projekts "Par Daudzpusējo vienošanos starp Luksemburgu un dalībvalstīm par "ESPON 2020" sadarbības programmas īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2015-VSS-947, Ziņojums turpmākai rīcībai  Rīkojuma projekts "Par 2016.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali Vienotā valsts klientu apkalpošanas centra Valsts ieņēmumu dienesta telpās Talejas ielā 1, Rīgā, darbības nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2015-VSS-948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""   Zemkopības ministrija       
1.12.  2015-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija       
1.13.  2015-VSS-950, Ziņojums turpmākai rīcībai  Noteikumu projekts "Par Madridē 2015. gada 20.–21. oktobrī notiekošajām ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā"  Zemkopības ministrija       
1.14.  VSS-956
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu maksimālo mēneša atlīdzības apmēru"   Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-831, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-1011, Likumprojekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2016.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  2015-VSS-1012, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  VSS-1013
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2015-VSS-972, Likumprojekts  (2014) Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par kandidātu nominēšanu jaunajai Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai    I.Skujiņa (Ārlietu ministrija)     

Izskatīts VSS