Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 5.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā 2015.gada 30.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 5.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-1196, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-1197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-1198, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-1199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Metroloģijas biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1201, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2014.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi""  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1173, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-1174, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-1175
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2015-VSS-1176, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-1200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums""  Labklājības ministrija       
1.15.  2015-VSS-1202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-1184, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-1185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""   Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-1186, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P32", Nītaures pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-1193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2015-VSS-1194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2015-VSS-1187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-1188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-1203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-1204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-1179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija       
1.26.  2015-VSS-1180, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija       
1.27.  2015-VSS-1181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2015-VSS-1182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2015-VSS-1183, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-1189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2015-VSS-1190, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"   Zemkopības ministrija       
1.32.  2015-VSS-1191, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2015-VSS-1177, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.34.  2015-VSS-1192, TEHNISKIE - MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra ieteikumos Nr.2 "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 17.11.2015.) Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-454, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.)Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2015-VSS-508, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Noteikumu projekts "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-552
TA-2244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija  R.Fila (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2015-VSS-665, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS