Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 3.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 27.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 3.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-1277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.59 "Par pabalstu 1991.gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-1287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu un liftu uzstādīšanu un atbilstības novērtēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1271, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumā Nr.277 "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-1273
 
Likumprojekts "Par likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2015-VSS-1278, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"  Kultūras ministrija       
1.11.  2015-VSS-1289, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"  Kultūras ministrija       
1.12.  2015-VSS-1283, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"   Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-1284, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-1285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-1286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"  Veselības ministrija       
1.16.  2015-VSS-1279, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2015-VSS-1280, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2015-VSS-1281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2015-VSS-1282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-561
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.02.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2015-VSS-593, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.12.2015.) Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-708
 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošās telpu grupas Mārupes ielā 39, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.  SAN-2110
 
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Puķītis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   I.Bērziņa I.Liepa K.Cirsis E.Kāpostiņš   

Izskatīts VSS