Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2015.gada 17.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 14.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 17.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1358, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1359
 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-1360
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2015-VSS-1361, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.671 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-1322, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1323, Likumprojekts  Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-1320, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-1321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-1318
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2015-VSS-1319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-1324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.15.  2015-VSS-1325, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-1364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-1365, Likumprojekts  Likumprojekts "Ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas likums"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-1366, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-1367, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības iegūšanai SIA "LDZ Cargo Loģistika""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2015-VSS-1368, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošās ietekmes iegūšanai SIA "Rīgas vagonbūves uzņēmumā "Baltija"""  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-1369
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2015-VSS-1326, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-1327, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-1328, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-1329, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-1330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-1331, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-1332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2015-VSS-1333, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2015-VSS-1334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2015-VSS-1335, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2015-VSS-1336, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2015-VSS-1337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2015-VSS-1338, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2015-VSS-1339, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2015-VSS-1340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2015-VSS-1341, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.38.  2015-VSS-1342, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.39.  2015-VSS-1343, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2015-VSS-1344, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2015-VSS-1345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.42.  2015-VSS-1346, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta projektu "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)""  Veselības ministrija       
1.43.  2015-VSS-1347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.44.  2015-VSS-1348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.45.  2015-VSS-1349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.46.  2015-VSS-1350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Mērsraga novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.47.  2015-VSS-1351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"   Zemkopības ministrija       
1.48.  2015-VSS-1352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.49.  2015-VSS-1353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.50.  2015-VSS-1354, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu un stratēģisko mērķu apstiprināšanu Zemkopības ministrijas turējumā esošajā akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts""  Zemkopības ministrija       
1.51.  2015-VSS-1355, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""   Zemkopības ministrija       
1.52.  2015-VSS-1356, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""  Zemkopības ministrija       
1.53.  2015-VSS-1357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.54.  2015-VSS-1371, Likumprojekts  Likumprojekts "Trauksmes cēlēju likums"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-225, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-652
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.06.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2015-VSS-1078, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2016.) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2015-VSS-607, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.01.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-1354
 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Par Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem (ESVIS) paplašinātas izmantošanas pilotprojekta īstenošanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Puķītis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-2197
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.      Aizsardzības ministrija     

Izskatīts VSS