Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 21.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 15.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 21.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-53, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stendes ielā 8, Rīgā, pārdošanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-67, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2016.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu energoauditu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paralēlo aizdevumu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai noteikumi  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-46, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2016-VSS-51, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-52
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2016-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-44, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās mākslu vidusskolas izveidi"  Kultūras ministrija       
1.12.  2016-VSS-45, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi"  Kultūras ministrija       
1.13.  2016-VSS-64, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-60, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-61, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2016-VSS-62, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2016-VSS-47, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par palīgēku būvniecību meža laucēs nekustamajā īpašumā "Trimpas", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2016-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par vienošanos par sadarbības programmas "Interreg V-A Igaunija-Latvija" pārvaldību un administrēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2016-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2016-VSS-55, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-56, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā"   Zemkopības ministrija       
1.23.  VSS-65
 
Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2016-VSS-66, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valdības pārstāvju apstiprināšanu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē"   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-85
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 11.07.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-353
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2016-VSS-39, MK noteikumu projekts  (2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  VSS-188
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  VSS-190
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  VSS-2105
 
(2013) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.7.  VSS-685
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.8.  2016-VSS-717, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 06.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-986
TA-2907 
Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija  J.Upeniece (Finanšu ministrija)  A.Kronberga L.Gurecka I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1354
 
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  M.Krastiņš A.Stirna R.Muciņš L.Ostrovska E.Šimiņa-Neverovska S.Anča M.Alksnis E.Vijupe K.Brusbārdis R.Zālīte    

Izskatīts VSS

4.2.    Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem    Valsts kanceleja   I.Bērziņa K.Cirsis A.Leitāne-Šķēle    

Izskatīts VSS