Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 18.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 12.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 18.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr. 74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2016-VSS-138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-148, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un iesnieguma par ienākumiem veidlapu paraugiem"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2016-VSS-144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-145, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-146, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-139, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2016-VSS-133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti", Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2016-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2016-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2016-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2016-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-886
 
(2015) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2016-VSS-843, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 06.08.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  VSS-787
 
(2015) Likumprojekts "Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-788
 
(2015) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2016-VSS-294, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.6.  2016-VSS-793, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.08.2016.) Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.7.  2016-VSS-827, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 06.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-991
TA-137 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)  R.Šņuka I.Bērziņa S.Strautiņa A.Sideļska E.Kusiņa K.Lore I.Liepa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1279
TA-146 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Bērziņa K.Kinča I.Liepa D.Vītola  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem    Valsts kanceleja   D.Aleksandrova D.Robežniece I.Liepa K.Cirsis   

Jautājuma izskatīšanu atlikt