Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 14.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 8.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 14.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-321
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un tiek pārbaudīta un apstiprināta energopārvaldības sistēmas ieviešana valsts iestādē vai pašvaldībā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2016-VSS-322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.4.  2016-VSS-303, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-304, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-305, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-308, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-315, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-311, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2016-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-299, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""  Kultūras ministrija       
1.17.  2016-VSS-300, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2016-VSS-301, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam" ietvaros"  Kultūras ministrija       
1.19.  2016-VSS-309, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2016-VSS-323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.461 "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2016-VSS-317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-318, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2016-VSS-319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2016-VSS-320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.545 "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-849, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-646
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2016-VSS-756, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2016-VSS-757, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2016-VSS-758, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2016-VSS-759, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2016-VSS-760, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2016-VSS-761, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2016-VSS-762, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2016-VSS-763, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.05.2016.) Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-165
TA-643 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojumā Nr.815 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Martinsons (Izglītības un zinātnes ministrija)  M.Adamane I.Bērziņa  Izskatīts VSS