Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 5.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 5.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2016.gada 29.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 5.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.283 "Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2016-VSS-407, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-409, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""  Ārlietu ministrija       
1.5.  VSS-406
 
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 1.projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai sagatavoto prioritāro valsts ēku sarakstu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2016-VSS-387, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Otro Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-388, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-389, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-390, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-386, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas būvju ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-391, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-394, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-395, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-396, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-397
 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2016-VSS-392, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2016-VSS-404, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2016-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"  Labklājības ministrija       
1.20.  2016-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzināmām tulka izmaksām civilprocesā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2016-VSS-399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2016-VSS-400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-601, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2016-VSS-1077, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1298
TA-692 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Ārlietu ministrija  E.Vijupe (Ārlietu ministrija)  V.Rūsiņš D.Daudzvārdis A.Leitāne-Šķēle  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-62
TA-796 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  K.Kinča S.Šķiltere  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-61
TA-817 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  K.Kinča S.Šķiltere I.Baldiņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.4.  VSS-60
TA-823 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojektrs "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  K.Kinča S.Šķiltere  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

4.2.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Valdības rīcības plāna īstenošanu    Pārresoru koordinācijas centrs  A.Leitāne-Šķēle   

Jautājuma izskatīšanu atlikt

VI. Slēgtā daļa
5.1.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par atbildības sadalījuma risinājumiem hibrīdapdraudējuma mazināšanas koordinācijā    Ārlietu ministrija  V.Rakstiņš   

Jautājuma izskatīšanu atlikt