Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 12.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 6.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 12.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-426, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-424, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Baltijas jūrā nogremdēto ķīmisko ieroču jautājumā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2016-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-440
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2016-VSS-441, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-410
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu dienesta pakāpēm"   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2016-VSS-411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"   Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-412, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-414, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-416, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu un robežapsardzībā izmantojamo kuģošanas līdzekļu atbalsta bāzes tehniskā stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-430, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2016-VSS-432, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"  Kultūras ministrija       
1.18.  VSS-433
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas papildu saistībām Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2016-VSS-434, Likumprojekts  Likumprojekts "Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums"  Kultūras ministrija       
1.20.  2016-VSS-435, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija       
1.21.  2016-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija       
1.22.  2016-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2016-VSS-420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2016-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2016-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319 "Kārtība, kādā publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2016-VSS-423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2016-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2016-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2016-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2016-VSS-413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2016.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-1166, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.09.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2016-VSS-1073, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2016-VSS-1173, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1298
TA-692 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Ārlietu ministrija  E.Vijupe (Ārlietu ministrija)   V.Rūsiņš D.Daudzvārdis A.Leitāne-Šķēle M.Sprūdža L.Eriņa   Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-62
TA-796 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)   K.Kinča S.Šķiltere  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-61
TA-817 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)   K.Kinča S.Šķiltere I.Baldiņa  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-60
TA-823 
Likumprojektrs "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)   K.Kinča S.Šķiltere A.Kaļāne  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1354
 
(atlikt jautājuma izskatīšanu uz nedēļu) Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
4.2.    Dažādi jautājumi         
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Par atbildības sadalījuma risinājumiem hibrīdapdraudējuma mazināšanas koordinācijā    Ārlietu ministrija   V.Rakstiņš   

Izskatīts VSS