Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 2.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 27.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 2.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes monitoringu un piemērojamo energopārvaldības sistēmas standartu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-505
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.705 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2016-VSS-513, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-521, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2016-VSS-522, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-506, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos starptautiskās sadarbības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.9.  2016-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija       
1.10.  2016-VSS-510, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.280 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.13.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2016-VSS-517, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju vietvārdu informācijas jomā un nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vietvārdu lietojumu atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" prasībām"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-518, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  VSS-508
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra" personā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2016-VSS-509, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-523
 
Rīkojuma projekts "Par atļauju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalības iegūšanai kapitālsabiedrībā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2016-VSS-519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-249, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.07.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-885
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-1209
 
(2015) Likumprojekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2016-VSS-1223, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2016.) Noteikumu projekts "Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2016-VSS-1226, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2016-VSS-1219, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  VSS-1225
 
(2015) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Dižzemju pagrabs", Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-121
TA-940 
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  D.Matulis A.Lešinska   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

4.2.  SAN-1354
 
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Šimiņa-Neverovska M.Junga U.Bisenieks A.Stirna L.Stauvere M.Rone K.Brusbārdis R.Zālīte K.Pommere L.Jenča    

Izskatīts VSS

4.3.    Par normatīvo aktu jaunradi    L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Kinča A.Leitāne-Šķēle   

Izskatīts VSS

4.4.  SAN-919
 
Par Austrumu partnerību  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  M.Krams   

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-876
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS