Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 14.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 8.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 14.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-664, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-665, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par zemes vienību daļu atsavināšanu Mārupes novadā Zemessardzes bataljona bāzes attīstībai un paplašināšanai"   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-669, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-670, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-659, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Preču reeksporta pieteikšanas un reeksporta paziņojuma iesniegšanas kārtība un reeksporta paziņojumā norādāmās ziņas"  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-666, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-671, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-672, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-673
 
Noteikumu projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā (PISA 2018)"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-674
 
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS 2016)"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-689
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.759 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""   Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2016-VSS-690, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-691, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-675, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2016-VSS-676, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada Viļānu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-677, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-678, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.7 "Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  2016-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2016-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2016-VSS-681, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2016-VSS-682, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2016-VSS-683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2016-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2016-VSS-685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2016-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2016-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.881 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2016-VSS-688, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.809 "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-749
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-353
 
(2014) Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-850
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 23.09.2016.) Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2016-VSS-380, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.08.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  VSS-685
 
(2014) (saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2016-VSS-970, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.10.2016.) Noteikumu projekts "Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-1419  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt