Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 21.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 21.jūlija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 18.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 21.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-698, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-699, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-692, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-693, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-700, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lauksētas", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2016-VSS-694, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"   Kultūras ministrija       
1.9.  2016-VSS-695, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""  Kultūras ministrija       
1.10.  2016-VSS-696, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" ietvaros paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanu"  Kultūras ministrija       
1.11.  2016-VSS-706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-707, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči – Limbaži posma 9,0.–18.9.km pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-708, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V339" Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-709, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-710, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.505 "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-712, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V893" Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-702
 
Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta vienotā arhīva glabātavas izveidi"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2016-VSS-703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-713, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-406
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" 1.projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai sagatavoto prioritāro valsts ēku sarakstu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-43
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 12.01.2017.) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-85
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.01.2017.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-359
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2015.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-281
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana