Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 1.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 1.septembra sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 26.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 1.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-830, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2016-VSS-825, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-826, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-827, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-828, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai""  Labklājības ministrija       
1.9.  2016-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""  Labklājības ministrija       
1.10.  2016-VSS-832, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-833, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-834, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-835, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-844, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija       
1.15.  2016-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2016-VSS-837, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.17.  VSS-838
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-839
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-840
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-841
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-842
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-843
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""   Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1359
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-1360
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2016-VSS-146, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.11.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2016-VSS-1243, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.5.  VSS-762
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Mākslas akadēmijas projekta "Centrālās Baltijas jūras Modes dizaina asns" īstenošanu"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2016-VSS-793, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.01.2017.) Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS