Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 13.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 6.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 13.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-981, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-982, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par administratīvo datu izmantošanu Centrālajā statistikas pārvaldē, problēmām un iespējamajiem risinājumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-984
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Sēlijas ielā 118, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2016-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-986, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-987, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas procedūras—eksports—piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-970, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-976, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos un tiem radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-971, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija       
1.13.  2016-VSS-967, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija       
1.14.  2016-VSS-968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.15.  2016-VSS-979, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-980, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-988, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2016-VSS-977, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.19.  2016-VSS-978, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2016-VSS-973, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-974, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2016-VSS-975, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-890
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana