Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 17.novembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 17.novembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 11.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 17.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-1132, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.186 "Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-1136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2016-VSS-1133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-1110, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-1112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.666 "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās""  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-1126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-1127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 63A, Liepājā, pirkšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-1128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-1130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-1113, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-1134, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.16.  2016-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-1144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-1145, Plāna projekts  Plāna projekts "Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-1138, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-1140, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-1141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija       
1.23.  2016-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"  Veselības ministrija       
1.24.  2016-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.25.  2016-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2016-VSS-1115, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2016-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2016-VSS-1117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2016-VSS-1118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2016-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2016-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2016-VSS-1121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2016-VSS-1122, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2016-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2016-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2016-VSS-1125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2016-VSS-1137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla kritērijiem un apriti"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-188
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-189
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-190
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2016-VSS-981, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  VSS-381
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.441 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2016-VSS-229, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2017.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2016-VSS-965, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2017.gada 6.februārim) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projekts "Prasības olu apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija