Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 16.februāra darba kārtība

APSTIPRINU


Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā, 2017.gada 10.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 16.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Brāļu kapu komiteja""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-183, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-164, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-165, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-166, Likumprojekts  Likumprojekts "Apdrošināšanas līguma likums"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-167, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs""  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-171, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-172, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojuma Nr.320 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.435 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-173, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.506 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-185
 
Likumprojekts "Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2017-VSS-186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-187, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Veselības ministrija       
1.20.  2017-VSS-188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi"  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2017-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.283 "Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo un kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-179, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-180, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  VSS-182
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumos Nr.925 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2017-VSS-174, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2017-VSS-176, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2017-VSS-162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-251
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Personvārda un tautības ieraksta maiņas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-702
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta vienotā arhīva glabātavas izveidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1077
TA-171 
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis R.Irklis V.Biseniece D.Berkmane K.Zonberga E.Bērziņa  Izskatīts VSS