Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 16.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 16.marta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā, 2017.gada 10.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 16.martā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-289, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-293, Likumprojekts  Likumprojekts "Konsulārais reglaments"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2017-VSS-287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-288, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-275, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Noviki", Briģu pagastā, Ludzas novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Avoti", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-278, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā ievietotajam ārzemniekam"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-298
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2017-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-284, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2017-VSS-279, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2017-VSS-280, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-281, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-282, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Streiku likumā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.21.  2017-VSS-285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-286, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2017.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2017-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.688 "Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem""  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.