Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 23.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 23.marta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā- 
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte

Rīgā, 2017.gada 17.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 23.martā
plkst. 8:30 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-314, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2017-VSS-328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.611 "Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-308, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-309, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-332, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-323, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-324, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2017-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2017-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-300, Likumprojekts  Likumprojekts "Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums"  Kultūras ministrija       
1.21.  2017-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Labklājības ministrija       
1.22.  2017-VSS-315, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-317, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2017-VSS-334, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2017-VSS-335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2017-VSS-320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.29.  2017-VSS-321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"   Veselības ministrija       
1.30.  2017-VSS-322, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija       
1.31.  2017-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  VSS-311
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2017-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2017-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2017-VSS-330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
1.36.  VSS-319
 
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam ietvertā uzdevuma Nr.11.1 izpildi"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. .
2.1.