Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 30.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā, 2017.gada 24.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 30.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-343, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-347, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2017-VSS-348, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2017-VSS-349, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-350, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses""  Ārlietu ministrija       
1.6.  2017-VSS-351, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses""  Ārlietu ministrija       
1.7.  VSS-353
 
Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2017-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-336
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.10.  2017-VSS-337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Flotes ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-338, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, un Kuldīgas ielā 9B, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-339, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.septembra rīkojumā Nr.508 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē"  Finanšu ministrija       
1.14.  2017-VSS-345, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-346, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pētera Lodziņa ielā 12, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, nodošanu Neretas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-341, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2017-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-362, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-363, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-365, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  VSS-359
 
Likumprojekts "Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu izdienas pensiju likums"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2017-VSS-344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"  Veselības ministrija       
1.26.  2017-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3.pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  VSS-357
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2017-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam"  Zemkopības ministrija       
1.30.  VSS-342
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Efektivitātes/lietderības revīziju kritēriji – vienota izpratnes veidošana Valsts kontroles un valsts pārvaldes starpā    Valsts kontrole  L.Lazdāne E.Krūmiņa I.Kalvāne I.Grīnhofa I.Stepanova E.Korčagins Z.Zariņa M.Salgrāve L.Dimante I.Griņēviča A.Eberhards   

Izskatīts VSS

IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-468
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS