Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 6.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 6.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā, 2017.gada 31.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 6.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-376, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-377, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-378, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-380, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-381, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-383, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-366, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-369
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2017-VSS-370, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2017-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-391, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-384, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-385, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-386, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-387, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-388, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-372, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-373, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2017-VSS-374, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2017-VSS-371, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS