Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 20.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 13.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 20.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-440, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-430, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-432, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-433, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-434, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-435
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2017-VSS-426, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ganību ielā 1, Tukumā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-427
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2017-VSS-441, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2017-VSS-442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2017-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2017-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2017-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2017-VSS-439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.  SAN-563
 
Informatīvais ziņojums "Par dokumentu, kurus izdevuši starptautiski neatzīti valsts varas subjekti vai kuri atspoguļo to realizēto kontroli, atzīšanu un juridisko statusu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  D.Lāce-Ate  Izskatīts VSS 
2.2.    Ziņojums par darba laika uzskaites sistēmas turpmāko lietošanu valsts pārvaldē    B.Medvecka (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS