Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 11.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 2.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 11.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-496, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2017-VSS-485, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.445 "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-477, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības""  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-479
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2017-VSS-480, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-482, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas, noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-500, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes (protokols Nr.38 41.§) protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-492, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2017-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.20.  2017-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dundagas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.22.  VSS-502
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2017-VSS-503, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme"  Veselības ministrija       
1.25.  2017-VSS-490, Plāna projekts  Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam"  Veselības ministrija       
1.26.  2017-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.261 "Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.27.  2017-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-924
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1249
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Likumprojekts "Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-839
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-840
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-841
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-842
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-843
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-28
TA-727 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Peipiņa K.Kinča A.Lapiņš  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-544
 
(jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) Par korelācijas tabulu iesniegšanu Eiropas Komisijai  Tieslietu ministrija  J.Davidoviča (Tieslietu ministrija)     

Izskatīts VSS

4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS