Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 8.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 8.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 2.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 8.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-610, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-599, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi tūrisma likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2017-VSS-613, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2017-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-621, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2017-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-603, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"   Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-597, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojuma Nr.756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-598, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1233 "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums""  Veselības ministrija       
1.22.  2017-VSS-609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.23.  2017-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-604
 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2017-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2017-VSS-606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2017-VSS-607, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2017-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-399
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-985
TA-644 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  O.Bogdanova M.Zjurikova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-248
TA-1048 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"  Iekšlietu ministrija  M.Baltmanis (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt